Sopimusehdot

RAKENNUSTEOLLISUUS RT RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2002

Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät

1 SOVELTAMISALA

1.1 Elinkeinonharjoittajan (myyjä) ja kuluttajan (ostaja) välisissä rakennuspuusepäntuotteiden (tavara) kauppaa koskevissa sopimuksissa noudatetaan näitä sopimusehtoja alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Ehtoja sovelletaan myös samalla sopimuksella myytyjen kodinkoneiden ja muiden teknisten laitteiden toimituksiin.

1.2 Rakennuspuusepäntuotteilla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa esimerkiksi ikkunoita, ovia, portaita, keittiö-, kylpyhuone- ja muita kiintokalusteita sekä niihin liittyviä oheistuotteita (teräskannet, työtasot ym.).

1.3 Jos tavaran kauppaan liittyy myös asennustyötä, noudatetaan sen osalta jäljempänä olevia ehtoja asennustyöstä. Jos asennus tai kokoonpano sisältyvät kauppaa koskevaan sopimukseen ja myyjä tai joku muu myyjän lukuun on asentanut tai kokoonpannut tavaran hänen lukuunsa, on asennuksessa tai kokoonpanossa ilmenevä virhe tavaran virhe. Näissä sopimusehdoissa asennuksella tarkoitetaan ammattitaitoa vaativaa tuotteen asentamista, kokoonpanolla sellaista vähäistä osan kiinnittämistä suurempaan kokonaisuuteen, minkä kuluttaja voi yleensä itse suorittaa ilman erityistä ammattitaitoa.

1.4 Näiden sopimusehtojen lisäksi ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

2 TARJOUS

2.1 Myyjän kirjallinen tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa.

3 SOPIMUS

3.1 Sitova sopimus syntyy, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen tai kun tilaus on kirjallisesti vahvistettu.

3.2 Sopimuksen ehdot on kirjattu kauppasopimukseen tai tilausvahvistukseen ja niiden liitteisiin.

3.3 Sopimusta muuttavat ja täydentävät ehdot on molempien osapuolten hyväksyttävä. Ne ja kummankin osapuolen antamat tiedot on syytä vahvistaa kirjallisesti toteennäyttämisen helpottamiseksi.

4. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

4.1 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: - kauppasopimus - tilausvahvistus - kauppasopimuksen ja tilausvahvistuksen liitteet - tilaus - tarjous - tarjouspyyntö - nämä yleiset sopimusehdot.

5 HINTA

5.1 Hinta on kiinteä ja perustuu sovittuun toimituslaajuuteen ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut. Sopimuksessa voidaan kuitenkin erikseen todeta, onko sopimuksentekohetkellä jo tiedossa olevat lainmuutokset ja viranomaispäätökset otettu huomioon kauppahinnassa. Sovittua kiinteää hintaa voidaan sopimuksen syntymisen jälkeen muuttaa kohdissa 5.3, 5.4 ja 5.6 esitetyillä perusteilla.

5.2 Kuljetuskustannukset eivät sisälly kauppahintaan, ellei myyjä joko tarjouksessaan tai muutoin tästä ostajan kanssa erikseen sopimalla ole ottanut kustannuksia tai osaa niistä vastattavakseen.

5.3 Mikäli toimitusta sovitaan muutettavaksi kauppasopimuksen allekirjoittamisen tai tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta korvauksen ja velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityksen.

5.4 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa vain, jos korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. Jos hinnankorotus olisi suurempi kuin 10 prosenttia kauppahinnasta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus.

5.5 Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava ostajalle viipymättä. 5.6 Jos lainmuutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella kauppahintaan sisältyvät verot, veronluonteiset maksut tai myyjän kustannukset alenevat sopimuksen syntymisen jälkeen, ostajalla on oikeus vastaavaan hinnanalennukseen, ellei myyjä osoita ottaneensa tätä huomioon jo alunperin sovitussa kauppahinnassa.

6 KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

6.1 Ostaja suorittaa myyjälle ennakkomaksuna korkeintaan 20 prosenttia kauppahinnasta (käsiraha).

6.2 Loput kauppahinnasta maksetaan laskua vastaan kauppasopimuksen tai tilausvahvistuksen ja siinä sovitun maksuaikataulun mukaisesti toimitusajankohtana tai sen jälkeen.

6.3 Jos kauppahinta suoritetaan pankin tai postin välityksellä, sen katsotaan tulleen maksetuksi sinä päivänä, jona pankki tai posti on hyväksynyt ostajan maksutoimeksiannon.

6.4 Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on, milloin kauppaa ei peruuteta tai pureta, oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä lukien.

6.5 Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on pääsääntöisesti oikeus pidättyä jäljellä olevasta toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut. Toimituksen keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle.

6.6 Ostajalla on oikeus ilman viivästysseuraamuksia pidättyä maksamasta kauppahintaa kohdissa 10.3 ja 15.6 tarkoitetuissa tilanteissa.

6.7 Kauppahinnan maksaminen ei merkitse myyjän suorituksen lopullista hyväksymistä.

7 ASIAKIRJAT

7.1 Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien tietojen ja mittojen oikeellisuudesta.

8 TAVARAN KULJETUS, PURKAMINEN JA VARASTOINTI

8.1 Jollei toisin ole sovittu, myyjä huolehtii kuljetuksesta ostajan kustannuksella. 8.2 Myyjän on annettava ostajalle kirjallisina tarpeelliset ohjeet kuljetuksesta, työmaateistä, purkamispaikasta sekä tavaran varastoinnista ja suojauksesta. Ostaja on velvollinen noudattamaan annettuja ohjeita. 

9 OSAPUOLTEN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

9.1 Sopimuksen syntymisen jälkeen ostajalle luovutetut piirustukset, työselitykset ja kirjalliset ohjeet tarkentavat toimitusta. Ostajan on tutustuttava niihin mahdollisimman pian ne saatuaan ja tehtävä viipymättä mahdolliset huomautuksensa myyjälle.

9.2 Ostaja vastaa siitä, että myyjän luovuttamia piirustuksia sekä asennus- ja työohjeita noudatetaan huolellisesti. Jos myyjä huolehtii myös asennuksesta, noudatetaan jäljempänä olevia ehtoja asennustyöstä.

9.3 Osapuolet ovat myös velvollisia myötävaikuttamaan siihen, että haittoja ja lisäkustannuksia rajoitetaan niin paljon kuin mahdollista sekä neuvottelemaan keskenään niihin liittyvistä toimenpiteistä. Vahingon rajoittamisesta johtuvat kohtuulliset kustannukset on aina korvattava.

10 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

10.1 Tavara toimitetaan osapuolten sopimana toimitusaikana.

10.2 Jos myyjä ei sovittuna toimitusaikana voi toimittaa tavaraa lainkaan tai joltakin osalta, tai ostaja ei voi ottaa tavaraa vastaan sovittuna aikana, tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä, on uusi toimitusajankohta viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

10.3 Jos myyjän viivästyksen vuoksi tavara on luovuttamatta ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi, ostajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes myyjän vastaava suoritus tapahtuu. Jos toimitus on viivästynyt vain osaksi, ostaja ei kuitenkaan saa pidättyä maksusta siitä osin kuin se ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Toimituksen jälkeenkin ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa hinnasta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

10.4 Jos myyjän toimitus viivästyy, ostajalla on aina oikeus vakiokorvaukseen, paitsi jos viivästys johtuu kohdassa 10.6 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä. Vakiokorvauksen määrä on kultakin alkaneelta viivästysviikolta yksi prosentti viivästynyttä toimitusta vastaavasta osasta hintaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vastaavasta osasta hintaa.

10.5 Vakiokorvauksen estämättä ostaja voi kuitenkin vaatia näyttämäänsä todellista vahinkoa vastaavan korvauksen kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaisesti.

10.6 Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta tai muuta vahingonkorvausta, jos myyjä osoittaa toimituksen viivästyksen johtuvan myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

10.7 Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

10.8 Ostaja saa niin ikään purkaa kaupan, jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen pituisen lisäajan tavaran luovutusta varten eikä tavaraa luovuteta lisäajan kuluessa.

10.9 Ostaja ei saa purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta ilmoita vaatimuksistaan myyjälle tai tämän edustajalle.

11 VAARANVASTUU JA OMISTUS- OIKEUDEN SIIRTYMINEN

11.1 Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu ostajan hallintaan.

11.2 Silloin kun myyjä huolehtii kuljetuksesta, tavara luovutetaan ostajan hallintaan purkamalla se kuljetusvälineestä sovitussa paikassa. Ostajan asiana on huolehtia tavaran siirtämisestä asennusja varastointipaikkaan, jollei muuta ole sovittu.

11.3 Jos kauppasopimuksen mukaan ostaja vastaa kuljetuksesta, vaaranvastuu tavarasta siirtyy hänelle, kun tavara on ostajan lukuun kuormattu hänen hankkimaansa kuljetusvälineeseen. Tällöin voidaan erikseen sopia, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan kustannuksella.

11.4 Luovutuksen jälkeen myyjästä riippumattomasta syystä tapahtuvasta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta vastaa ostaja, jonka on siis vahingosta huolimatta maksettava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.

11.5 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun hinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu. Jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, myyjä saa kieltää tavaran kiinnittämisen tai asentamisen rakennuskohteeseen.

12 TAVARAN TOIMITUSKUNTO

12.1 Tavaran tulee kaikilta osiltaan olla sopimuksen ja myyjän puolelta annetun kuvauksen mukainen sekä täyttää toimitusajankohtana Suomessa voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä viranomaisten antamat määräykset. Sen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa, myös ostajan ilmoittamaan erityiseen käyttötarkoitukseen, sekä kestävyydeltään ja muuten vastattava sitä, mitä ostajalla yleensä on ollut perusteltua aihetta olettaa. Tavaran on oltava pakattu tai suojattu asianmukaisesti. Myyjä ei vastaa tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa annetuista virheellisistä tiedoista, jos hän voi osoittaa, ettei hän ollut eikä hänen olisi pitänyt ollakaan selvillä annetuista tiedosta tai tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan taikka tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

12.2 Myyjän on luovutettava ostajalle tavaran säilytystä, asentamista, kokoonpanoa, käyttöä tai hoitoa varten tarpeelliset ohjeet ja annettava toimitustaan koskevat muutkin tarpeelliset tiedot, jotka ostaja perustellusti voi olettaa saavansa.

12.3 Jos jälkikäteen tehtävä viimeistely tai säätö on tavaralle tyypillistä sen täyteen toimintakuntoon saattamiseksi, ei tällaista puutetta pidetä tavaran virheenä ennen näitä toimenpiteitä.

12.4 Jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

13 TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

13.1 Toimituksen mukana on rahtikirja tai muu kuljetusasiakirja, johon ostaja kuittaa tavaran vastaanotetuksi. Jos pakkauksia avaamatta havaitaan, että tavaraa puuttuu tai että se on vahingoittunut, ostajan on tehtävä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan.

13.2 Ostajan on luovutuksen jälkeen tarkastettava tavara lähetysluettelon perusteella ja todettava, onko toimitus määrältään lähetysluettelon mukainen ja onko toimituksessa näkyviä vikoja. Ostajan on viipymättä tarkastettava tavara, jonka pakkaus on vioittunut. Jos ostaja laiminlyö tarkastuksen, hän vaarantaa oikeutensa ja mahdollisuutensa saada virheet ja puutteet korjatuiksi.

13.3 Ostajan on ilmoitettava toimituksen virheistä tai puutteista kohdan 14 mukaisesti.

14 VIRHEILMOITUS

14.1 Ostajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta myyjälle tai tämän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoituksen voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

14.2 Jos ostaja haluaa vedota kohdan 15.9 mukaiseen muun elinkeinonharjoittajan virhevastuuseen, hänen on ilmoitettava tälle virheestä tai puutteesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoituksen voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

14.3 Ostaja voi kuitenkin kohtien 14.1 ja 14.2 estämättä vedota virheeseen ja puutteeseen, jos - myyjä tai muu elinkeinonharjoittaja, johon vaatimus kohdistuu, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. - virhe perustuu siihen, että tavara ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä. - virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

15 VASTUU TOIMITUKSEN VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA

15.1 Myyjä vastaa tavarassa luovutusajankohtana olevasta virheestä tai puutteesta, vaikka se ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa jo vaaranvastuun siirtyessä (ehtojen kohta 11) ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä. Myyjä vapautuu olettamasta osoittamalla, että virhe on syntynyt vasta vaaranvastuun siirryttyä ostajalle tai mikäli oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen. Takuu ei rajoita tätä virhevastuuta.

15.2 Mikäli myyjä antaa tavaralle takuun, määritellään sen sisältö ja kesto erikseen ostajalle annettavassa takuutodistuksessa. Takuuaika alkaa, kun tavara on luovutettu. Myyjä vastaa tavarassa takuuaikana ilmenevästä virheestä, jollei myyjä saata todennäköiseksi, että tavaran huonontuminen johtuu tapaturmasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, kuten tavaran poikkeuksellisesta käytöstä tai sen ohjeiden vastaisesta käsittelystä.

15.3 Takuuaikana ilmenevästä virheestä on ilmoitettava myyjälle, tämän edustajalle tai erilliselle takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoituksen voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

15.4 Myyjä on velvollinen omalla kustannuksellaan joko korjaamaan tavaran virheen tai toimittamaan sen tilalle uuden tavaran. Oikaisu on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli myyjän tietoon ja myyjälle varattiin tilaisuus virheen oikaisuun. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi tälle kohtuuttomia kustannuksia. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Myyjä ei saa vedota siihen, ettei ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä voida kohtuudella edellyttää, että hän olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

15.5 Vaihdettu tavara ja materiaali kuuluvat myyjälle.

15.6 Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. 

15.7 Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa ja aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

15.8 Ostajalla on lisäksi oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

15.9 Ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten tai jota myyjä on käyttänyt sopimuksen täyttämisessä apunaan, kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 2 momentista ja 32 §:stä ilmenevin rajoituksin.

16 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

16.1 Jos ostaja ennen tavaran luovutusta peruuttaa tilauksen, myyjällä on oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n mukaan määräytyvään vahingonkorvaukseen. Jos tilaus peruutetaan viimeistään 30 päivää ennen sovittua toimitusajankohtaa, korvauksen määrä on 350 euroa, kuitenkin enintään 10 prosenttia kauppahinnasta. Jos tilaus peruutetaan tätä myöhemmin, korvauksen määrä on 10 prosenttia kauppahinnasta. Näistä vakiokorvausmääristä voidaan poiketa, jos jompikumpi osapuoli erikseen näyttää, että peruuttamisesta aiheutunut todellinen vahinko eroaa niistä olennaisesti.

16.2 Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.

16.3 Jos ostajaa kohtaa pitkäaikainen työttömyys, pitkäaikainen ja vakava sairaus tai hänelle tulee muu vastaava syy, joka olennaisesti vaikuttaa hänen edellytyksiinsä pysyä sopimuksessa, ja hän tällä perusteella peruuttaa tilauksen, hänellä on oikeus vaatia myyjälle maksettavan korvauksen kohtuullistamista.

17 OSTAJAN MUUT SOPIMUSRIKKOMUKSET

17.1 Myyjä saa ennen tavaran luovutusta purkaa sopimuksen ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu.

17.2 Jos toimitus viivästyy ostajan puolella olevasta syystä, hän vastaa tarpeellisista varastointi- ja muista huolenpitokustannuksista, joita tavarasta aiheutuu ennen luovutusta.

17.3 Jos tavaran toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti ostajan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

17.4 Kun myyjä purkaa sopimuksen kohdassa 17.1 mainitusta syystä, myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka suuruus määräytyy samalla tavoin kuin kohdassa 16 tarkoitetussa tilanteessa.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

18.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

19 ERIMIELISYYDET

19.1 Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, jossa voidaan esimerkiksi kuulla asiantuntijoita, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

19.2 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPPAAN LIITTYVIEN ASENNUSTÖIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2002

Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät

1 SOVELTAMISALA

1.1 Elinkeinonharjoittajan (myyjä) ja kuluttajan (ostaja) välisissä rakennuspuusepäntuotteiden kauppaan liittyvissä asennustöitä koskevissa sopimuksissa noudatetaan näitä sopimusehtoja alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2 Nämä sopimusehdot liittyvät Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiin sopimusehtoihin 2002, joita tarkoitetaan näissä ehdoissa käytetyillä viittauksilla edellä olevaan.

1.3 Näiden sopimusehtojen lisäksi ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

2 TARJOUS

Kuten edellä kohdassa 2.

3 SOPIMUS

Kuten edellä kohdassa 3.

4 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS

Kuten edellä kohdassa 4.

5 HINTA

5.1 Kuten edellä kohdissa 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 ja 5.6.

5.2 Jos myyjä on ostajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt asennustyön sisältöä (esimerkiksi tehnyt asennuspaikalla mittatarkistuksia) tai siitä aiheutuvia kustannuksia, myyjä voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun, paitsi jos ostajalla erityisestä syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteistä ei veloiteta.

6 KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

6.1 Ostaja suorittaa myyjälle ennakkomaksuna asennustyön osalta korkeintaan 10 prosenttia työn hinnasta (käsiraha).

6.2 Kuten edellä kohdissa 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 ja 6.7.

6.3 Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on oikeus pidättyä jäljellä olevasta asennustyöstään, kunnes maksu on tapahtunut. Asennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle. Jos keskeyttämisestä aiheutuisi vaaraa terveydelle tai huomattavaa vaaraa omaisuudelle, myyjän on kuitenkin suoritettava vaaran välttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Myyjällä on oikeus korvaukseen keskeyttämisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

6.4 Jos pääsäännöstä poiketen sovitaan, ettei asennustyötä suoriteta kiinteään hintaan, myyjän on ostajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen erittely, jonka perusteella ostaja voi arvioida asennustyön sisällön ja sen, miten asennustyön hinta määräytyy. Ostaja, joka on pyytänyt erittelyä ilman aiheetonta viivytystä asennustyön tultua suoritetuksi tai hänen saatuaan siitä laskun, on velvollinen maksamaan vasta erittelyn saatuaan.

7 ASIAKIRJAT

Kuten edellä kohdassa 7.

8 TAVARAN SIIRTÄMINEN JA VARASTOINTI

8.1 Tavaran siirtäminen asennuspaikalle kuuluu ostajalle. Ostajan on järjestettävä tavaran nostoon ja siirtoon tarvittava kalusto sekä aputyövoima.

9 OSAPUOLTEN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

9.1 Kuten edellä kohdassa 9.3.

9.2 Ostajan on huolehdittava siitä, että tarvittavat esija aputyöt suoritetaan myyjän ohjeiden ja sovitun aikataulun mukaisesti niin, että asennustyö voidaan suorittaa kunkin toimituserän osalta yhtäjaksoisesti. Myyjän asiana on tarkistaa ostajan tekemät työt.

9.3 Ostajan on huolehdittava myös siitä, että asennuspaikalla on riittävä lämpö ja valaistus sekä sähkövoimaa. Myyjällä on oikeus tarvittaessa käyttää rakennustyömaan koneita, laitteita ja paineilmaa.

9.4 Asennuspaikan siivous sekä puhdistus ennen ja jälkeen asennustyön kuuluvat ostajalle.

9.5 Jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että asennustyö ei ilmeisesti olisi ostajan kannalta tarkoituksenmukainen, myyjän on viipymättä ilmoitettava siitä ostajalle.

9.6 Jos asennustyötä suoritettaessa ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä (lisätyöt), myyjän on pyydettävä ostajalta lupa niiden suorittamiseen.

9.7 Jos myyjä havaitsee olevan tarvetta sellaisiin toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voida lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle ja joita ei suoriteta kohdan 9.6 nojalla, myyjän on viipymättä ilmoitettava ostajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista.

10 ASENNUSTYÖN VIIVÄSTYS

10.1 Kuten edellä kohdissa 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8 ja 10.9.

10.2 Vakiokorvauksen estämättä ostaja voi kuitenkin vaatia näyttämäänsä todellista vahinkoa vastaavan korvauksen kuluttajansuojalain 8 luvun 10 §:n mukaisesti.

10.3 Jos ostajalla on painavia syitä olettaa, että asennustyö viivästyy olennaisesti, hän saa purkaa sopimuksen heti.

10.4 Jos huomattava osa asennustyöstä on suoritettu, ostajalla on pääsääntöisesti oikeus purkaa sopimus vain siltä osin kuin asennustyö on suorittamatta.

11 VAARANVASTUU

11.1 Myyjällä on vaaranvastuu eli riski asennustyön tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun asennustyö on luovutettu eli se on saatettu loppuun.

11.2 Jos asennustyö vahingoittuu, tuhoutuu tai menee muuten hukkaan ennen luovutusta eikä se johdu ostajasta riippuvasta syystä, myyjällä ei ole oikeutta vaatia maksua hukkaan menneestä työstä tai materiaalista taikka muista aiheutuneista lisäkustannuksista.

12 ASENNUSTYÖN OMINAISUUDET

12.1 Asennustyön tulee kaikilta osiltaan olla sopimuksen ja myyjän puolelta annettujen tietojen mukaista sekä täyttää luovutusajankohtana Suomessa voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä viranomaisten antamat määräykset. Sen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

12.2 Myyjän on ennen sopimuksen tekoa annettava ostajalle asennustyötään koskevat, ostajan päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot ja työn valmistuttua asianmukaiset käyttöohjeet.

12.3 Asennustyö on tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon ostajan edut. Sen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä ostajalla yleensä on aihetta olettaa.

12.4 Jollei toisin ole sovittu, myyjän on hankittava asennustyössä tarvittavat aineet ja tarvikkeet.

13 ASENNUSTYÖN TARKASTAMINEN

13.1 Asennustyön valmistuttua pidetään ostajan ja myyjän kesken erillinen vastaanottotarkastus. Se pidetään myyjän ilmoittamana ajankohtana, ellei ostaja voi näyttää, että ajankohta aiheuttaa hänelle kohtuutonta haittaa.

13.2 Ostajan on ilmoitettava myyjälle vastaanottotarkastuksen jälkeen huomaamistaan virheistä tai puutteista kohdan 14 mukaisesti.

14 VIRHEILMOITUS

14.1 Kuten edellä kohdissa 14.1 ja 14.3.

15 VASTUU ASENNUSTYÖN VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA

15.1 Kuten edellä kohdissa 15.1, 15.4 ja 15.6.

15.2 Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä ja myyjä saanut asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

15.3 Asennustyön virheenä pidetään myös sitä, että myyjä ei ole menetellyt kohdassa 9.5 tarkoitetulla tavalla.

15.4 Jos ostajalla on painavia syitä olettaa, että asennustyössä tulee olemaan olennainen virhe, hän saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin asennustyö on vielä suorittamatta.

15.5 Siltä osin kuin asennustyö on tehty, ostaja saa purkaa sopimuksen, kun virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei tule kysymykseen, ellei muuta seuraamusta voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, ostajan on maksettava myyjälle sen arvoa ostajalle vastaava korvaus.

15.6 Ostajalla on lisäksi oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asennustyön virheen vuoksi.

16 ASENNUSTYÖN PERUUTTAMINEN

16.1 Jos ostaja ennen asennustyön luovutusta peruuttaa tilauksen, myyjällä on oikeus vastikkeeseen jo tehdystä asennustyöstä sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava peruutuksesta huolimatta. Sen lisäksi myyjällä on oikeus kuluttajansuojalain 8 luvun 30 §:n 2 momentin mukaan määräytyvään vahingonkorvaukseen.

16.2 Kuten edellä kohdissa 16.2 ja 16.3.

17 OSTAJAN MUUT SOPIMUSRIKKOMUKSET

17.1 Myyjä saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin asennustyötä ei ole tehty, jos ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan maksamisessa ja sopimusrikkomus olennainen.

17.2 Myyjällä on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin asennustyötä ei ole tehty, jos ostaja ei myötävaikuta sopimuksen täyttämiseen ja sopimusrikkomus on olennainen.

17.3 Jos asennustyö viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen vahingosta, joka myyjälle aiheutuu sen vuoksi, että asennustyöhön varatulle työvoimalle ei voida tarjota korvaavaa työtä.

17.4 Jos asennustyö viivästyy kohtuuttomasti ostajan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

17.5 Kun myyjä purkaa sopimuksen kohdissa 17.1, 17.2 tai 17.4 mainituista syistä, myyjällä on oikeus vastikkeeseen ja vahingonkorvaukseen samalla tavoin kuin kohdassa 16 tarkoitetussa tilanteessa.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kuten edellä kohdassa 18.

19 ERIMIELISYYDET

Kuten edellä kohdassa 19.