Skip links

Sekretesspolicy

AINA – Kund- och marknadsföringsregister

Sekretesspolicy enligt 3 §, 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig

Namn: Mellano Oy
Adress: Kivistöntie 36, 73 100 Lapinlahti
Telefonnummer: 020 770 7700
E-postadress: asiakaspalvelu@mellano.fi

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Namn: Janne Lehtonen
Telefonnummer: 050 408 7575
E-postadress: janne.lehtonen@mellano.fi

Registrets namn

Mellano Oy kund- och marknadsföringsregister

Syfte med användningen av personuppgifter samt grund för behandling

Personuppgifterna används med godkännande av den registrerade för att förverkliga företagets annonserings-, marknadsförings- och försäljningsändamål samt för nyanskaffning av kunder.

Personuppgifterna behandlas enligt lag för att förverkliga kund- och uppdragsavtal, beställningar samt för behov gällande kundkommunikation.

Grund för behandlingen är det rådande kundförhållandet baserat på kontrakt, beställningar eller uppdrag.

Personuppgifter, som behandlas samt deras lagringstid

Den registeransvariga samlar endast sådana uppgifter, som är nödvändiga i de ärenden som beskrivs i detta register.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Datum för registrering
 • Telefonnummer
 • Gatuadress, postnummer, ort
 • Faktureringsuppgifter
 • Offert- och inköpshistorik
 • Konversationer sparade från chatten samt övrig information

 

 • Företagets namn
 • FO-nummer
 • Företagets kontaktperson
 • Ställning/titel
 • Företagets kontakt- och adressuppgifter
 • Företagets faktureringsuppgifter
 • Offert- och inköpshistorik

Konversationer sparade från chatten samt övrig information

Utöver detta använder AINA-kök cookies i sina digitala tjänster och man kan tidvis i syfte att förbättra användningsupplevelsen föra över cookies på den dator som användaren av de digitala tjänsterna använder. Cookies är små textfiler som skickas till användarens dator på begäran av webbläsaren och lagras där. Cookies kan inaktiveras genom att justera webbläsarinställningarna.

Information om cookies, användningen av cookies och hanteringen av användningen av cookies. Läs mer om cookies och cookie-praxis »

Kunduppgifterna lagras i 25 år. Lagringstiden bygger på att hemmets inredning förnyas med 15–25 års mellanrum.

Regelbundna informationskällor

Officiella register och/eller personen, som själv registrerar sig.

Uppgifterna till marknadsföringsregistret samlas in i samband med att man registrerar sig för nyhetsbrev eller i samband med annan kontakt, exempelvis då chatbot-konversation inleds. Personuppgifter kan även samlas in genom användning av sociala medier samt i samband med olika marknadsföringsevenemang. Registret upprätthålls i huvudsak genom manuell uppdatering.

Kundregistrets uppgifter fylls i manuellt och upprätthålls genom manuell uppdatering.

Den registeransvariga anser det viktigt att uppgifterna hela tiden är uppdaterade och kan därmed vid behov skaffa information från utomstående källor, exempelvis officiella register.

Regelbundet överlåtande av information

Den registeransvariga ger inte ut kundernas information till utomstående, med undantag för de finska myndigheterna om så krävs.

Information kan däremot överlåtas till en tredje part i samband med företagets omorganisering, dvs ifall affärsverksamheten omorganiseras eller säljs.

Överförande av information ytterom EU- och EES-området

Uppgifterna överförs utanför EU/EES-området för ekonomisk administration och den registeransvarige har de i kraft varande lämpliga avtalsvillkor som krävs enligt dataskyddsförordningen för överföring av personuppgifter, med syfte att säkerställa genomförandet av integritetsskyddet.

Principer för registerskyddet

Manuellt material förvaras i låsta utrymmen och i separat låsbara förvaringsskåp eller lådor, dit tillträde endast är tillgängligt för personer vars arbetsuppgifter kräver hantering av materialet. Lokalerna har passerkontroll. Informationen behandlas konfidentiellt och lagstadgade sekretessskyldigheter iakttas.

Elektroniskt material lagras centralt på servrar som skyddas av en brandvägg. Åtkomst till filer och personuppgifter skyddas med användarnamn och lösenord, och åtkomsten kan begränsas efter behov. Informationen behandlas konfidentiellt och lagstadgade sekretessskyldigheter iakttas.

Personuppgiftsbiträden är skyldiga att ha minst samma skyddsprinciper och dessutom implementera de instruktioner och skyddskrav som separat ges i behandlingsavtalet.

Kontrollrätt

Alla har rätt att få information om vilka uppgifter om dem som finns lagrade i registret. För att lämna uppgifter krävs att begäran lämnas skriftligen och vid behov åtföljs av tillräcklig information för att säkerställa identiteten på begäranden. Begäran ska ställas till den registeransvariges kontaktperson, som nämns i punkt 2 ovan. Kontrollbegäran är gratis en gång per kalenderår och i övrigt kan en skälig ersättning (50 €+moms) tas ut.

Rätten att kräva ändring av information

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om honom. Den registeransvarige kan även på eget initiativ rätta den information som den finner vara felaktig. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och ska vid behov åtföljas av tillräcklig information för att bekräfta identiteten på den person som gör begäran. Begäran om rättelse ska ställas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan.

Rätten att kräva radering

Den registrerade har rätt att kräva radering av uppgifter om honom. Radering kan begränsas av juridiska eller tekniska skäl för att behålla information. Begäran ska göras skriftligen och vid behov ska den åtföljas av tillräcklig information för att säkerställa identiteten på den som gör begäran. Begäran ska ställas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan.

Leadoo chatbot – användarspårning

Vi använder Leadoos användarspårning för att övervaka hur våra användare rör sig på vår webbplats och kombinerar denna data med användardata som samlas in genom t.ex. chattinteraktioner. Leadoo använder etag-spårning, som tekniskt skiljer sig från cookie-baserad spårning men lyder under samma lagar som cookies.

Se Leadoo Marketing Technologies Oy:s (https://leadoo.com/privacy-policy/)  för att få veta mer om vad som spåras i systemet. Med GDPR i åtanke agerar vi som registeransvarig och Leadoo som databehandlare. Om du inte vill bli spårad kan du rensa webbläsarens cache. För mer information om hur Leadoo fungerar, bekanta dig med Hubspots sekretesspolicy https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Hubspot

Läs mer:  https://legal.hubspot.com/privacy-policy